Statut

Historia
Władze Banku
Wyniki finansowe
Statut
Zrzeszenie
System ochrony
Historia

W 1864 roku, z inicjatywy właściciela drukarni - Franciszka Lebińskiego oraz kupców - Rudolfa Bauera i M. B. Zipperta powołano do życia spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową pod nazwą "Związek Oszczędnościowy i Pożyczkowy w Nakle".

Spółdzielnia oparta była na zasadach samopomocy, a najważniejszą zasadą była nieograniczona solidarna poręka ze strony członków spółdzielni. Członkowie zobowiązani byli do systematycznego powiększania swoich oszczędności i udziałów.

Początkowo spółdzielnia liczyła 21 członków. W krótkim czasie liczba członków znacznie wzrosła: w 1870 roku wynosiła 217, w 1890 roku - 1170, a w 1914 roku 1486 członków.

21 stycznia 1868 r. władze spółdzielni uchwaliły nowy statut oraz przyjęły nazwę "Zaliczkowy i Oszczędnościowy Związek na Miasto Nakło". Pod tą nazwą spółdzielnia funkcjonowała do 1890 roku, odkąd prowadziła działalność pod nazwą "Oszczędnościowy i Zaliczkowy Związek w Nakle z ograniczoną odpowiedzialnością".

 

W niepodległej Polsce

 

Okres tworzenia państwa polskiego po tylu latach niewoli był niezwykle trudny zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. W Nakle walka ekonomiczna o utrzymanie pozycji przez obcy kapitał była długotrwała, czego przykładem może być sytuacja miejscowego banku. W 1923 r. zmieniono statut odnośnie podwyższenia udziału i dodatkowej odpowiedzialności oraz zmieniono nazwę na "Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością", co zostało ujęte w rejestrze Sądu Powiatowego w Nakle. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 14 grudnia 1925 r. zatwierdziło zmianę paragrafu I Statutu dotyczącego nazwy, którą przyjęła Spółdzielnia: "Bank Kredytowy w Nakle". Działalność Banku Kredytowego była rentowna, a także prowadzona bez widocznych uchybień, o czym świadczą protokoły z Walnych Zebrań.

 

Lata okupacji

 

Okres okupacji niemieckiej odbił się bardzo ujemnie na działalności nakielskiej spółdzielni. Została ona bardzo ograniczona przez okupanta, podobnie jak inne tego rodzaju instytucje na terenach wcielonych do Rzeszy. Spółdzielczość bankowa na terenie Nakła i Krajny poniosła poważne straty, nie tylko materialne, ale i osobowe wśród doświadczonych, oddanych działaczy. W 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu zginął dyrektor Spółdzielczego Banku Kredytowego - Janusz Węgierski oraz członek Zarządu - Klemens Królik. W tym okresie rozstrzelani zostali również inni spółdzielczy i działacze nakielskiego banku.

 

Bank w Polsce Ludowej

 

 

Lata 1945-1949

 

Pierwsze Walne Zgromadzenie członków Spółdzielczego Banku Kredytowego w Nakle odbyło się 15 czerwca 1945 r. z inicjatywy prezesa Rady Nadzorczej - mec. Józefa Tuchołki.

 

 

Lata 1950-1956

 

Lata 1950-56 obejmują okres tzw. kolektywizacji, która doprowadziła do spadku produkcji rolniczej, niekorzystnej sytuacji społeczno-politycznej kraju, jak również doprowadziła do ukształtowania negatywnych postaw rolników. 27 czerwca 1950 r. dokonano zmiany statutu - zmieniono nazwę Spółdzielni na "Gminna Kasa Spółdzielcza w Nakle z odpowiedzialnością udziałami" (GKS). Określono, że Spółdzielnia ma siedzibę w Nakle, a działalnością swoją będzie obejmowała gminy Nakło i Sadki. W okresie tym obok negatywnych zjawisk, jak np. ograniczenie samorządności, podporządkowanie działalności GKS Związkowi Samopomocy Chłopskiej, zostały zapoczątkowane nowe pozytywne rozwiązania: włączenie GKS w strukturę aparatu bankowego i objęcie ich działalności kredytowej planowaniem oraz koncentracja obsługi kredytowej.

 

 

 

Lata 1956-1975

 

Wprowadzony w 1956 r. statut wzorcowy dla kas spółdzielczych przywrócił tradycyjne organy samorządu, zwiększył ich uprawnienia, rozszerzył członkostwo na całą ludność wiejską oraz ustalił, że nadrzędnym organem samorządowym kas jest Naczelna Rada Spółdzielcza. Nowy statut wprowadził również nową nazwę: "Kasa Spółdzielcza", którą to zmieniono w 1961 r. na "Bank Spółdzielczy - Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Nakle". Oprócz działalności gospodarczej Bank prowadził także ożywioną działalność społeczno-wychowawczą wśród swoich członków, głównie w środowisku kobiet wiejskich i młodzieży szkolnej.

 

 

Lata 1975-1990

 

Od lipca 1975 roku Bank Gospodarki Żywnościowej przejął wobec banków spółdzielczych funkcję centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej. Nowelizacja ustawy Prawo bankowe w 1982 roku stworzyła warunki do odbudowy spółdzielczego charakteru banków spółdzielczych. Zarząd Banku uzyskał pełne kompetencje w zakresie podejmowania decyzji kredytowych. W 1983 r. rozpoczęto budowę nowego budynku bankowego w Nakle przy ul. Sądowej 10. Uroczyste otwarcie nowej siedziby nastąpiło 29 lipca 1986 r.

 

 

W dobie gospodarki rynkowej

 

Rok 1990 to początek samodzielnego działania Banku Spółdzielczego w Nakle. Wszystkie decyzje ekonomiczne podejmuje Zarząd i Rada Nadzorcza. Członkowie Banku odzyskali statut właścicieli i gospodarzy spółdzielni. W 1992 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do nowej struktury bankowej, tj. Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu. W związku z faktem, iż Bank Spółdzielczy w Sadkach zaczął tracić zdolność samodzielnego funkcjonowania, podjęto decyzję o połączeniu się Banku Spóldzielczego w Sadkach z Bankiem Spółdzielczym w Nakle, co stało się faktem w marcu 1995r. W 2003 roku uruchomiono pierwszy Oddział w Bydgoszczy (łącznie z bankomatem) przy ul. Brzęczkowskiego. Obecnie w Bydgoszczy funkcjonują już 4 placówki Banku, a do dyspozycji bydgoskich klientów oddano 5 bankomatów. Dzisiaj Bank Spółdzielczy w Nakle jest Bankiem nowoczesnym, uniwersalnym, starającym się kompleksowo zaspokajać potrzeby swoich klientów w produkty i usługi bankowe.

Doświadczenia wynikające ze 150-letniej tradycji sprawiają, że mimo ogromnej konkurencji na rynku usług bankowych, wartość kapitałów własnych Banku z roku na rok rośnie, co gwarantuje stabilną sytuację finansową. To z kolei przekłada się na wzrost zaufania do Banku przez jego Członków i Klientów, będących najwyższą wartością dla Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, od 1864 roku wpisanego w pejzaż lokalnego środowiska i nierozerwalnie z nim związanego.

Władze Banku

Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd, który to również reprezentuje Bank na zewnątrz w oparciu o statut BS i regulaminy oraz obowiązujące ustawy. Od 29.04.2021 roku do chwili obecnej Zarząd działa w następującym składzie:

Sebastian Stożek

Prezes Zarządu

Alina Kołcz

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Gawlak

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Banku kierując się zadaniami określonymi w statucie BS i regulaminie Pracy Rady. W skład Rady Nadzorczej BS w Nakle nad Notecią wchodzą:

Jerzy Wdowiak

Przewodniczący

Kamila Jurczak

Zastępca Przewodniczącego

Alina Sałek

Sekretarz

Członkowie:

Zenon Grzegorek

Marcin Kirski

Bartłomiej Lemański

Krzysztof Łukaszewicz

Mirosław Paliwoda

Henryk Pawlus

Wyniki finansowe
Raport finansowy stan na 31.12.2023
struktura członkostwa
liczba członków608, w tym:
osoby fizyczne601
osoby prawne7
wielkość jednostki udziałowej:635 zł
fundusz udziałowy ogółem:690.245,00 zł
suma bilansowa netto:416.650.525,87 zł
fundusze własne netto:26.052.098,25 zł
zysk netto:7.670.351,89 zł
łączny współczynnik kapitałowy:16,86 %
Zrzeszenie

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej, zrzeszenia które obejmuje SGB-Bank Spółka Akcyjna i 196 Banków Spółdzielczych.

Razem tworzą Spółdzielczą Grupę Bankową, działającą poprzez sieć ponad 1500 placówek bankowych oraz elektroniczne kanały dostępu. Do najważniejszych atutów grupy SGB zalicza się przede wszystkim:

 

  • wyłącznie polski kapitał,
  • rozbudowaną sieć placówek oraz bankomatów,
  • nowoczesne rozwiązania technologiczne na europejskim poziomie.

 

Podstawowym celem działalności zrzeszonych banków jest wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych, zacieśnianie współpracy pomiędzy gminami, miastami i powiatami a Bankami Spółdzielczymi oraz kompleksowa obsługa finansowa firm działających na terenie miast i gmin. Grupa SGB prowadzi też obsługę budżetów terenowych.

 

Klienci indywidualni, podmioty gospodarcze, rolnicy mogą liczyć na szeroką ofertę kredytów i depozytów. Szerokie grono klientów, którzy zaufali Spółdzielczej Grupie Bankowej, świadczy o tym, iż jest ona w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji istniejącej aktualnie na rynku usług bankowych.


Więcej informacji na www.sgb.pl

System ochrony

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. IPS-SGB został utworzony 23 listopada 2015 roku przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia SGB oraz SGB-Bank S.A.

 

Podstawą utworzenia Systemu było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 575/2013 (CRR) i Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, szczegóły jego funkcjonowania zostały określone we wzajemnej Umowie Systemu Ochrony SGB.

 

System powołano w celu: wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalności w celu uniknięcia upadłości każdego z Uczestników.

 

Realizacja celu stawianego przed Systemem jest możliwa dzięki zgromadzeniu przez wszystkich Uczestników środków finansowych, z których może być udzielona pomoc finansowa w przypadkach zagrożenia utraty płynności lub wypłacalności któregokolwiek Uczestnika. Środki te zostały ulokowane w Funduszu Pomocowym zarządzanym przez IPS-SGB.

 

Szczegóły dotyczące Systemu Ochrony SGB znajdują się na www.ips-sgb.pl