Podstawowe stopy procentowe

Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut

 

Data notowania:

PIENIĄDZE
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR
USD
GBP
DEWIZY
KUPNO SPRZEDAŻ
EUR
USD
GBP

 

Stawki WIBOR

 

CZERWIEC 2021
średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek wynoszą odpowiednio:
WIBOR 1M
0,18%
WIBOR 3M
0,21%
WIBOR 6M
0,25%
średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek:
WIBOR 3M dla kredytów mieszkaniowych
0,21%

 

Podstawowe stopy procentowe

 

Stopa procentowa
Oprocentowanie
Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna
0,10
2020-05-29
Stopa lombardowa
0,50
2020-05-29
Stopa depozytowa
0,0
2020-05-29
Stopa redyskonta weksli
0,11
2020-05-29