Gwarancje PLG FGR Banku Gospodarstwa Krajowego

Czym jest Gwarancja FGR?

 

Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

 

Gwarancja stanowi pomoc publiczną (dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych) lub pomoc de minimis (dla przetwórcy produktów nierolnych).

 

Dla kogo?

 

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, tj.:

 

 • rolników,
 • przetwórców produktów rolnych,
 • przetwórców produktów nierolnych.

 

Jako zabezpieczenie kredytu:

 

 • inwestycyjnego,
 • obrotowego – nieodnawialnego, związanego z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW, tj. otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją w ramach FGR,
 • obrotowego – niepowiązanego z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW. Ważne: Klient zaciągający kredyt obrotowy (niepowiązany z inwestycją realizowaną ze wsparciem ze środków EFRROW) zabezpieczony gwarancją FGR otrzyma dopłatę BGK do oprocentowania stosowaną przez okres 12 miesięcy w wys. do 2%.

 

Ile?

 

Gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kapitału kredytu.

 

Maksymalna kwota gwarancji:

 • 5 mln złotych dla rolnika,
 • 10 mln złotych dla przetwórcy.

 

Na jaki okres?

 

51 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego,

39 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego,

183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) – w przypadku kredytu inwestycyjnego.

 

Za ile?

 

Gwarancja jest bezpłatna. BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej z tytułu udzielonej gwarancji.

 

Dlaczego warto?

 

 • Bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu
 • Korzystniejsze od standardowych warunki udzielenia kredytu dla przedsiębiorcy (korzyść dla banku wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę).
 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców bez dostatecznych własnych zabezpieczeń.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”