Gwarancje FG dla PES

Czym jest Fundusz Gwarancyjny dla PES?

 

Fundusz Gwarancyjny został utworzony na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy BGK a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powierzenia BGK obsługi projektu systemowego, pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Projekt systemowy). Fundusz stanowi wyodrębniony blok finansowy w strukturze BGK. Środki Funduszu Gwarancyjnego przeznaczone są na udzielanie gwarancji spłaty kredytów udzielanych Podmiotom Ekonomii Społecznej przez Banki kredytujące. Gwarancje udzielane w ramach FG dla PES stanowią pomoc de minimis.

 

Dla kogo?

 

Oferta gwarancji skierowana jest do PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, które:

 

 • należą do kategorii MŚP,
 • prowadzą działalność gospodarczą,
 • posiadają zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie kredytu oraz objęcie kredytu gwarancją w ramach FG PES.

 

Gwarancją może być objęty kredyt?

 

 • udzielony w polskich złotych;
 • inwestycyjny lub obrotowy;
 • odnawialny bądź nieodnawialny;
 • przeznaczony np. na:
 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej MŚP będącego PES;
 • finansowanie inwestycji;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • realizowanie kontraktów eksportowych, kwalifikujący się do objęcia gwarancją;

 

Co jest niedopuszczalne?

 

Gwarancją nie może być objęty kredyt:

 

 • udzielony na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu innego kredytu;
 • zabezpieczony inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i unijnych;
 • przeznaczone zostały na spłatę zaległości publiczno-prawnych PES.

 

Ile?

 

Wysokość gwarancji to max 80% wartości kapitału kredytu – nie więcej niż 500.000,00 zł.

 

Na jaki okres?

 

 • max 102 miesiące – w przypadku kredytu obrotowego,
 • max 123 miesiące– w przypadku kredytu inwestycyjnego,

 

przy czym nie dłużej niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

 

Za ile?

 

Opłata prowizyjna: 0,5% kwoty gwarancji jednorazowo za cały okres obowiązywania gwarancji.