Gwarancje – FG POIR

Czym jest FG POIR?

 

Gwarancja spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

 

Parametry gwarancji:

 

 

WYSOKOŚĆ GWARANCJI
DO 80% KWOTY KREDYTU
Maksymalna kwota gwarancji
2,5 mln euro
Maksymalny okres obowiązywania gwarancji
do 20 lat (*z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej)
Prowizja za gwarancję
0 zł
Forma zabezpieczenia dla gwarancji
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Forma pomocy publicznej
pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna

 

Gwarancją w ramach FG POIR może być objęty kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

 

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w okresie do 31 grudnia 2020 r. istnieje możliwość obejmowania gwarancją stanowiącą pomoc de minimis, udzielaną na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i są uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych).

 

Gwarancją w ramach FG POIR może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

 

  • kosztów kwalifikowalnych projektu ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 16 kryteriów podmiotowych – wariant 1 (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w okresie do 31 grudnia 2020 r. w ramach podmiotowej ścieżki oceny wprowadza się dodatkowe kryterium tj. „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”):

 

albo

 

  • kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym – wariant 2.o

 

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w odniesieniu do kredytów udzielonych w okresie do 31 grudnia 2020 r. zabezpieczonych gwarancją BIZNESMAX w ramach  pomocy de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.

 

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

 

Korzyści dla kredytobiorcy:

 

  • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,
  • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
  • bezkosztowe korzystanie z gwarancji zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu,
  • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
  • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 50% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);
  • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);

 

dopłata do oprocentowania za okres do 3 lat (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, wydłuża się okres obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu do 31.12.2021 roku (systemem dopłat do odsetek objęte zostają również kredyty odnawialne)).