Gwarancja PLUS PLUS-KFG

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR). Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

 

Dla kogo?

 

Oferta gwarancji skierowana jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.)

 

 

KATEGORIA MŚP
ZATRUDNIENIE
ROCZNY OBRÓT
SUMA BILANSOWA
mikroprzedsiębiorstwo
<10
≤2 mln EUR
≤2 mln EUR
małe przedsiębiorstwo
<50
≤ 10 mln EUR
≤ 10 mln EUR
średnie przedsiębiorstwo
<250
≤ 50 mln EUR
≤ 43 mln EUR

 

 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie województw: zachodniopomorskim, kujawsko – pomorskim, wielkopolskim, warmińsko – mazurskim, mazowieckim;
 • są rezydentami i posiadają zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego;
 • nie posiadają wpisu w jakimkolwiek systemie, w którym podlegają weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą ich z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym (w tym BR lub BIK);
 • na etapie udzielania kredytu nie posiadali zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS;
 • łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji w ramach portfelowych linii gwarancyjnych w Banku Kredytującym nie przekroczy 3,5 mln zł.

 

Ile?

 

Kwota gwarancji PLD PLUS wynosi 80% wartości kapitału kredytu (gwarancja BGK 60%
+ poręczenie funduszy poręczeniowych 20%). Maksymalna kwota kredytu wynosi 1 mln PLN.

 

Na jaki okres?

 

 • 27 miesięcy– w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
 • 99 miesięcy– w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

 

Za ile?

 

Dla gwarancji PLD PLUS prowizja za wydanie gwarancji wynosi 0,5%. Stawka za poręczenie wynosi 1,99% za roczny okres obowiązywania.

 

Jak zabezpieczyć?

 

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy na rzecz BGK i KGP.

 

Dlaczego warto?

 

 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń;
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
 • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.