Gwarancja PLG-COSME

Czym jest COSME?

 

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to 2,5 mld EUR. . Do głównych celów programu należą: ułatwienie dostępu dla MŚP do finansowania, stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości, promowanie kultury przedsiębiorczości, podnoszenie zrównoważonej konkurencyjności w sektorze MŚP oraz wsparcie internacjonalizacji sektora.

 

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

Dla kogo?

 

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis.

 

01. mikro-, mały lub średni przedsiębiorca,

02. Gwarancja nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:

 

 • wytwarzaniu, przetwórstwie lub wprowadzaniu do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • produkcji lub wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych,
 • produkcji lub wprowadzaniu do obrotu treści pornograficznych,
 • produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • prowadzeniu gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych związanych z klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii oraz organizmami zmodyfikowanymi genetycznie,
 • badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych w sektorze informatycznym dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych, które mają na celu wspieranie działalności prowadzonej w sektorach, o których mowa powyżej;

 

Gwarancją może być objęty kredyt:

 

 • udzielony w polskich złotych;
 • inwestycyjny lub obrotowy;
 • odnawialny bądź nieodnawialny;
 • w maksymalnej kwocie 600.000 PLN;
 • udzielony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

 

Co jest niedopuszczalne?

 

Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony:

 • na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym lub w innym banku;
 • na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 • na inwestycje kapitałowe;
 • na zakup instrumentów finansowych;
 • na zakup wierzytelności;
 • na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Ile?

 

Kwota gwarancji z regwarancją wynosi 80% wartości kapitału kredytu – maksymalnie 600.000,00 zł kredytu.

 

Na jaki okres?

 

27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)

99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące) nie dłużej niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

 

Za ile?

 

Opłata prowizyjna: 1% kwoty gwarancji rocznie ( zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych”)

 

Dlaczego warto?

 

 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej;
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu;
 • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.