Gwarancja de minimis – PLD-KFG

Czym jest Gwarancja de minimis?

 

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR). Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

 

Dla kogo?

 

Oferta gwarancji skierowana jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.)

 

 

KATEGORIA MŚP
ZATRUDNIENIE
ROCZNY OBRÓT
SUMA BILANSOWA
mikroprzedsiębiorstwo
<10
≤2 mln EUR
≤2 mln EUR
małe przedsiębiorstwo
<50
≤ 10 mln EUR
≤ 10 mln EUR
średnie przedsiębiorstwo
<250
≤ 50 mln EUR
≤ 50 mln EUR

 

 • prowadzą działalność gospodarczą;
 • są rezydentami i posiadają zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego;nie posiadają wpisu w jakimkolwiek systemie, w którym podlegają weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą ich z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym (w tym BR lub BIK);
 • na etapie udzielania kredytu nie posiadali zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS;

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, warunek dotyczący braku zaległości wobec ZUS/US/KRUS winien być spełniony na 1 lutego 2020r.

 • łączne zaangażowanie (w tym PLD i POIG) z tytułu gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej w Banku Kredytującym nie przekroczy 3,5 mln zł.

 

Na jaki cel?

 

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

 

Ile?

 

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

 

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu..

 

Na jaki okres?

 

 • 27 miesięcy– w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
 • 99 miesięcy– w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

 

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy;

 

Za ile?

 

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:

 • 0,5% dla kredytu obrotowego
 • 0,5% dla kredytu inwestycyjnego

 

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%.

 

Jak zabezpieczyć?

 

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

 

Dlaczego warto?

 

 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń;
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
 • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.