Zebranie Przedstawicieli


Na podstawie § 15 pkt 1 statutu Zarząd Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią zwołuje w dniu 25 czerwca 2024, o godzinie 11:00 w „Hotelu Art Cafe”, ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Nakle nad Notecią


ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


Porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).

2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.

4. Wybór komisji Komisji uchwał i wniosków.

5. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz ds. odpowiedniości.

6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21 czerwca 2023 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do statutu Banku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok w tym:

1) oceny funkcjonowania Zasad ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią – załącznik nr 1 do sprawozdania

2) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią – załącznik nr 2 do sprawozdania

10. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią za 2023 rok.

11. Przedstawienie informacji z lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią obejmującej okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.

12. Ocena indywidualna Członków Rady Nadzorczej za 2022-2024 rok:

1) informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie oceny indywidualnej Rady Nadzorczej Banku za rok 2022 – 2024.

2) informacja Komisji ds. odpowiedniości w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej Banku wymogów formalnych,

3) podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią za 2022 – 2024.

4) podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią za 2022 – 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za rok obrotowy 2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu społeczno – kulturalnego w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2023 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2024 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok.

20. Przedstawienie i omówienie wniosków z Zebrania Przedstawicieli w 2023 roku.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Przyjęcie protokołu Komisji uchwał i wniosków.

23. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokół z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21 czerwca 2023 r. , Sprawozdanie roczne, Rachunek wyników za 2023 rok oraz Statut Banku wyłożone są do wglądu w Biurze Zarządu Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa nr 10.