Komunikat dla Beneficjantów Tarczy Finansowej PFR

Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR, zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR zobowiązani są do obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

 

W zależności od sytuacji są to:

  • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
  • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo 

  • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku), albo Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG, lub o Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

 

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia zawarte są w na stronie internetowej https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html oraz w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf).

 

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

 

Dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta. Wówczas dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

  • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

lub

  • w formie elektronicznej,

lub

  • w przypadku KRS i CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie, które może być złożone przez Beneficjenta w bankowości elektronicznej, w której Beneficjent:
  • potwierdzi, że zapoznał się z przedstawionymi przez Bank dokumentami,
  • potwierdzi, że dane zawarte w dokumentach, są prawdziwe,

oraz

  • wyrazi zgodę na przekazanie do PFR dokumentów, które zostały przedstawione Beneficjentowi przez Bank.

 

 

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią