Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu zaciągniętego w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

 

Pomoc z Funduszu mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

 

 

Przysługuje Tobie prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postaci:

 

 • zwrotnego wsparcia finansowego (dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej) lub
 • pożyczki na spłatę zadłużenia (dla osób, które sprzedały kredytowaną nieruchomość, ale uzyskane środki nie pozwoliły na spłatę w całości zadłużenia wobec Banku),
 • promesy – przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia.

 

Środkami pomocowymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 2. Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi jego kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

 

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia jako Kredytobiorca składasz w Banku, z którym zawarłeś umowę kredytu mieszkaniowego. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie będzie kompletny lub prawidłowo wypełniony, zostaniesz zobowiązany do jego uzupełnienia. Po uzupełnieniu wniosku Bank ma 14 dni na jego ponowną weryfikację.

 

 

W celu złożenia wniosku droga elektroniczną należy:

 

 • pobrać i wypełnić Wniosek,
 • wykonać skan lub zdjęcie wniosku i przesłać na adres email zpb@bsnaklo.pl

 

Na czym polega wsparcie?

WSPARCIE:

 

 • będzie wypłacane na okres wskazany we wniosku, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy,
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie,
 • polega na przekazywaniu Bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy,
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. Kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

 

POŻYCZKA NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA:

 

Jeśli sprzedałeś mieszkanie lub dom, na które brałeś kredyt mieszkaniowy, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś go w całości, możesz dostać pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na pełną kwotę pozostałego zadłużenia, ale nie wyższą niż 72 000 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek Banku. Pamiętaj o dostarczeniu umowy sprzedaży nieruchomości do Banku, w którym miałeś kredyt. Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży.

 

Więcej informacji:

 

 • placówki Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią,
 • strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl
PRZYDATNE DOKUMENTY