Wizja i misja

Wizję, misję oraz cele strategiczne Banku ustalone zostały według hierarchii, którą obrazuje zamieszczony schemat: